Stöd Oss Facebook

Vi anser att Västerås flygplats bör behållas av flera olika anledningar. Här nedanför kan du läsa om de olika verksamheterna och varför vi tycker det är så viktigt att de får finnas kvar även i framtiden.

För Västerås fortsatta utveckling

Västerås är Sveriges sjätte största stad belägen i vårt lands största tillväxtregion Mälardalen där 1/3 av landets befolkning bor inom en radie av 15 mil. Det regionala flygandet kommer sannolikt att öka i och med att flyget blir elektrifierat inom 10-20 år. Västerås och Västmanlands näringsliv och besöksnäring har alla möjligheter att växa och utvecklas tillsammans med den flygutvecklingen.

Brandbekämpning

Västerås flygplats har all utrustning som krävs för basering av brandbekämpningsflygplan.

Sverige har numera två brandbekämpningsflygplan och ytterligare två är beställda för att kunna släcka bränder snabbt och effektivt i oländig terräng. I händelse av en brand i Västmanland skulle dessa tillfälligt baseras på Västerås flygplats. Detta möjliggör kortast möjliga flygsträcka vid tankning vilket sparar dyrbar tid till släckningsarbetet.

Resmöjligheter

Genom åren har olika flygbolag varit verksamma på Västerås flygplats och i dag förekommer linjefart till ett antal europeiska destinationer. Att starta nya flyglinjer och bygga upp passagerarunderlag är riskfyllt och kostsamt för flygbolagen. Det är därför viktigt att flygplatsen kan erbjuda långsiktigt hållbara förutsättningar för de flygbolag som kan tänka sig att etablera sig på flygplatsen. Långsiktigt ägande med tydliga ambitioner skulle lägga grunden till att ytterligare flygbolag skulle bli intresserade av att flyga från Västerås och flygplatsen skulle därmed kunna erbjuda fler destinationer.

Pilotutbildning

Med sina över 300 elever fördelade på fem flygskolor är utbildningsverksamheten på Västerås flygplats den mest omfattande i Norden. Detta är en följd av flygplatsens placering i Mälardalen med närheten till Stockholm, men också beroende på det omgivande luftrummet, flygplatsens navigationsutrustning och andra närliggande flygplatser som ger goda förutsättningar för träning. Att utbilda piloter på Bromma eller Arlanda är omöjligt och industrin är därför starkt beroende av flygutbildningarna som sker i Västerås. Både eleverna och flygskolornas personal bidrar till konsumtion och skatteintäkter till Västerås stad.

Den autonoma flygplatsen

Inom kort startas ett storskaligt projekt där modern teknik skall används för att effektivisera och förenkla arbetet på olika flygplatser. De sju företag som ingår i projektet är ABB, Saab Digital Air Traffic Solutions, Combitech, Assa Abloy, Ericsson, Luftfartsverket och Teknikmarknad. Dessa avser med hjälp av de nya 5G-näten tillsammans utveckla nya flygplatsprodukter och flygplatstjänster. Målet är att bli ledande inom området och exportera dessa produkter för att effektivisera verksamheterna på de övriga ca 40 000 trafikflygplatserna som finns runt om i världen. Projektet är tänkt att drivas på Västerås flygplats.

Läs mer och se film på 5gibyggnad: Klicka här

Ambulansflyg

I genomsnitt sker mellan en och två ambulans/medicinflygningar per vecka till eller från Västerås flygplats. Med dessa flygningar transporteras till exempel organ och patienter, men även läkarteam och specialutrustning.

Det är i många fall viktigt att hålla nere tiden mellan sjukhusen då detta minskar risken för komplikationer. Skulle man istället använda till exempel Arlanda så ökas båda transporttiden, och samtidigt skulle man tvingas använda sig av vägambulanser i högre utsträckning vilket tar av en redan hårt belastad vägambulanskapacitet.

Se filmen där några människor delar med sig av sina erfarenheter om ambulansflyget: Klicka här

En färsk riskanalys av region Västmanland visar på nackdelarna vid en nedläggning.

Arbetstillfällen och skatteintäkter

På Västerås flygplats finns över 200 anställda i flygskolor, flygverkstäder, flygtrafikledningen, flygföreningen, flygmuséet och i själva flygplatsbolaget. Dessa anställda betalar in skatt från lön samt genom att konsumera tjänster och produkter i kommunen och närområdet till ett värde som överstiger kostnaden för att driva flygplatsen. Att flygplatsen är samhällsekonomiskt lönsam har visats vid upprepade utredningar, senast så sent som i den rapport om Västerås flygplatsområde som Västerås kommun publicerade i december 2019.
Det är endast en väldigt liten del av samhällets infrastruktur som genererar en direkt vinst. Vägar, järnvägar, elnät är exempel på infrastruktur som kostar stora belopp att underhålla och utveckla. Inte desto mindre är det lönsamt för samhället sett ur ett helhetsperspektiv. På samma sätt som att det skulle vara en stor förlust att sluta underhålla vägnätet, hamnen och järnvägen skulle även en nedläggning av Västerås flygplats vara en stor förlust för samhället.

Framtiden och miljön

Redan idag har en av flygskolorna på flygplatsen beställt 60 elflygplan för att använda vid utbildningen av nya piloter. Inom överskådlig tid kommer även flygklubbar börja övergå till elflygplan och det första flygplanet som är helt eldrivet har redan levererats till en flygklubb i Göteborg.

Göteborgsbaserade Heart Aerospace i att samarbeta med Northvolt släpper sitt första eldrivna passagerarflygplan redan 2026.

Flygplan drivna av el- eller bränsleceller har inte bara fördelen av att kunna erbjuda helt koldioxidneutralt resande, kostnaden för att flyga minskar också drastiskt som en följd av lägre drivmedelskostnader i kombination med lägre kostnader för underhåll. Detta kommer i sin tur ge möjlighet att starta flyglinjer på sträckor som idag aldrig skulle kunna vara ekonomiskt lönsamma. Om Västerås flygplats finns kvar så kan den i framtiden kan bli en del i ett nytt inrikesnät för flyg.

På samma vis som att problematiken med utsläpp på våra vägar inte löses genom att ta bort vägnätet, löser vi inte flygets utmaningar genom att ta bort flygplatserna. Det är flygplanen, inte flygplatserna som behöver bytas ut.

Se filmen om samarbetet mellan Heart Aerospace och Northvolt.

Beredskap

Västerås flygplats fyller en beredskapsfunktion, både ur ett civilt och militärt perspektiv. Exempel på den civila beredskapen är tillgängligheten för till exempel brandflyg och ambulansflyg. När det kommer till den militära beredskapen så används flygplatsen redan i dagsläget av försvarsmakten för transport av militär personal för fredsbevarande insatser.
Vi lever i en föränderlig omvärld där nya krissituationer uppstår med kort varsel och utan förvarning. Västerås flygplats är en länk i den kedja som säkerställer flera av våra viktiga samhällsfunktioner om läget runt omkring oss skulle förändras till det sämre.
Länsstyrelsen har i en skrivelse kommenterat flygplatsens betydelse ur säkerhets- och beredskapssynpunkt:
”Om flygplatsen avvecklas kan det få stora konsekvenser ur beredskaps- och totalförsvarssynpunkt. Länsstyrelsen har det regionala geografiska områdesansvaret för Västmanland. För att undvika att i händelse av kris och krig en regional konkurrens mellan olika regionala aktörer uppstår kring resurser är det av vikt att säkerställa att en så viktig resurs som en flygplats fortsätter att finnas i Västmanland. Erfarenheterna från den pågående pandemin påvisar behovet av att säkerställa egna resurser oavsett om det gäller sjukvårdsutrustning eller infrastruktur såsom en flygplats. När en omfattande samhällsstörning eller krig inträffar uppstår en konkurrenssituation om befintliga resurser. Därför är det av vikt att säkerställa egen tillgång till resurser i länet.

Även om flygplatser finns i angränsande län såsom Örebro flygplats, Borlänge flygplats, Skavsta flygplats och Uppsala-Ärna-flygplats (endast militär) saknar Länsstyrelsen rådighet över dessa. Aktörerna i Västmanlands län saknar därutöver inflytande över framtida beslut som rör tillgång till eller användningsområden av nämnda flygplatser. Det i sig bidrar till en ökad sårbarhet för Västmanlands län från ett beredskaps- och totalförsvarsperspektiv.

Utifrån den stora nedrustning av totalförsvaret och även krisberedskapen som skedde i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet är det av vikt att bibehålla de kvarvarande totalförsvarsdelarna som byggdes upp innan nedrustningen. Det blir därmed viktigt att värna de resurser som finns kvar.”

Skriftligt utlåtande av Andreas Hornwall, Funktionsledare, Biträdande säkerhetsskyddschef Samhällsskydd och beredskap Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2020-07-04